Incentivos á I+D+i

Inicio / Incentivos

Características dos incentivos indirectos máis utilizados

 • Protexen a confidencialidade das actuacións empresariais, pois os proxectos non se fan públicos.
 • Son aplicables a calquera sector empresarial, tamaño de empresa, área temática...
 • O beneficio é función directa do investimento empresarial real en I+D+i: a maior gasto realizado, maior incentivo.
 • Se aplican a todos os gastos asociados ao proxecto de I+D+i, non só aos indicados como subvencionables.
 • Os prazos de aplicación son claros e estables, o que permite planificar unha estratexia de financiamento da I+D+i a varios anos.
 • Non dependen de asignacións orzamentarias da administración, a posta en marcha de programas, convocatorias ou dispoñibilidade específica de fondos públicos.

As nosas ferramentas

Desenvolvemos ferramentas prácticas e métodos de traballo amplamente validados, para que poidas comezar a aplicar estes incentivos na túa organización.

Deducións fiscais por actividades de I+D+i

Minoración da cuotra íntegra do Imposto sobre Sociedades en función dos gastos e investimentos incorridos na execución de proxectos de I+D+i.

Para quen?

Organizacións de calquera tamaño e sector que realizasen gastos en I+D+i.

Que é?

Incentivo fiscal que se aplica sobre a Cota Íntegra minorada do Imposto sobre Sociedades. Ofrecen a posibilidade de obter unha redución de entre o 8% e 59% sobre os gastos e/ou investimentos incorridos na execución de actividades de I+D ou de Innovación Tecnolóxica.

As cantidades correspondentes á dedución por I+D+i poderán aplicarse nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan nos 18 anos inmediatos e sucesivos ao exercicio en que se xeraron.

Como se aplica?

Para aplicar este incentivo, deberemos:

 • Identificar cada un dos proxectos de I+D+i.
 • Cualificar as súas actividades como I+D ou IT segundo definición do artigo 35 de Lei 27/2014.
 • Imputar os gastos e investimentos asociados a cada proxecto.
 • Calcular a dedución para cada tipoloxía de proxecto e gastos.
 • Trasladar devanditos importes de dedución no Modelo 200 do Imposto.

Cheque fiscal

Aplicación das deducións fiscais por I+D+i sen límite, na cota íntegra positiva do Imposto sobre Sociedades, podendo mesmo, solicitar o abono do excedente por falta de cota.

Para quen?

Organizacións que non puideron aplicar todas as súas deducións fiscais por I+D+i por non dispor de Cota Íntegra suficiente no exercicio e tributan ao tipo de gravame xeral ou ao 30%.

Que é?

É unha alternativa para aplicar as deducións fiscais por I+D+i, xa que elimínanse o % límites respecto da cota, pero cun desconto do 20% sobre o importe deducible.

Ademais, estas entidades sen sujeción ao límites pero con insuficiencia de cota que cumpran certos requisitos, poderán solicitar á Administración Tributaria, o abono das cantidades excedidas, unha vez transcorrido polo menos un ano desde a finalización do período impositivo en que se xerou a dedución.

Como se aplica?

Para aplicar este incentivo, deberemos:

 • Analizar a orixe das deducións que xeran a insuficiencia de cota.
 • Revisar o tipo de gravame aplicado.
 • Concretar un Plan de RR.HH. para manter o persoal a 2 anos.
 • Deseñar un Plan de Investimentos en actuacións de I+D+i a 2 anos.
 • Trasladar devanditos importes de aplicación sen límite ou solicitude de abono ao Modelo 200 do Imposto.

Bonificacións por persoal investigador

Minoración na achega empresarial ás cotas da Seguridade Social por Continxencias Comúns para trabajadors dedicados en exclusiva a I+D+i.

Para quen?

Entidades ou empresas con persoal investigador, de calquera tamaño e sector de actividade, suxeitas ao Imposto sobre Sociedades.

Que é?

Bonificación do 40% na achega empresarial á Seguridade Social dos traballadores que, con carácter exclusivo e pola totalidade do seu tempo, dedíquense á realización de actividades de I+D+i.

Compatible coa dedución por I+D+i sempre que non se aplique sobre o mesmo investigador e totalmente compatible para PEMES co selo oficial de «PEME Innovadora».

Como se aplica?

Para aplicar este incentivo, deberemos:

 • Identificar ao persoal que participa ao 100% en actividades de I+D+i.
 • Revisar as súas funcións, titulacións, grupo de cotización e tipo de contrato.
 • Calcular a bonificación correspondente para o persoal investigador.
 • Trasladar os datos do persoal investigador ao Sistema REDE da TGSS tanto no ámbito de afiliación (9916) como de cotización (CD07).

Redución de ingresos por cesión de intangibles (PatentBox)

Minora as rendas procedentes da cesión ou transmisión de determinados activos intangibles.

Para quen?

Entidades, de calquera tamaño e sector, que incorresen en ingresos pola cesión do dereito de uso ou de explotación e/ou transmisión de activos intangibles resultado de actividades de I+D+i.

Que é?

Redución do 60% nas rendas procedentes da cesión do dereito de uso ou de explotación, ou da transmisión entre entidades non vinculadas, para desenvolver unha actividade económica, de:

 • Patentes ou modelos de utilidade.
 • Certificados complementarios de protección de medicamentos e de produtos fitosanitarios.
 • Debuxos e modelos legalmente protexidos.
 • Software avanzado rexistrado.

Como se aplica?

Para aplicar este incentivo, deberemos:

 • Identificar os resultados das actividades de I+D+i.
 • Verificar a forma de protección dos devanditos resultados.
 • Determinar o valor de mercado do intangible.
 • Establecer un contrato de cesión/transmisión de devanditos intangibles.
 • Dispor dos correspondentes rexistros contables e calcular a redución correspondente.
 • Trasladar devanditos importes de redución ao Modelo 200 do Imposto.

Liberdade de amortización en activos dedicados a I+D

Permite amortizar de forma acelerada, os activos vinculados a proxectos de I+D, para aumentar o seu gasto fiscal anual.

Para quen?

Entidades, de calquera tamaño e sector, que executen actividades de I+D e adquiran elementos de inmobilizado material e/ou intangible para vincular en exclusiva ás devanditas actividades de I+D.

Que é?

Unha amortización fiscal libre e independentemente da amortización contable que se siga pola depreciación que sofren os distintos elementos do inmobilizado polo seu funcionamento, uso, gozar ou obsolescencia. O seu obxectivo é potenciar o gasto pola amortización dos devanditos activos no IS durante a anualidade na que se realizan as actividades de I+D.

Como se aplica?

Para aplicar este incentivo, deberemos:

 • Identificar os investimentos que se destinan en exclusiva a I+D.
 • Realizar o axuste extracontable negativo en función da amortización fiscal que se imputará no exercicio.
 • En anos seguintes estes axustes iranse reversando.

Dedución por investimento en innovación

Para persoas físicas, permite deducir polas achegas como investidor ou financiador en empresas innovadoras, ou como donador en Organismos de Investigación.

Para quen?

Persoas físicas que adquiran accións ou participacións en empresas innovadoras; adquiran capital social e, a título persoal, presten e/ou garantidas cantidades; e/ou realicen doazóns a Centros ou Organismos de Investigación e Difusión.

Que é?

Dedución de entre o 25% e o 45% na Cota Íntegra Autonómica do IRPF en función das cantidades investidas.

Como se aplica?

Para aplicar este incentivo, deberemos:

 • Identificar os investimentos realizados como investidor, financiador e/ou donador.
 • Calcular a dedución en función do tipo de investimento realizado.
 • Trasladar ditas cantidades investidas ao Modelo 100 do IRPF.

Nós podemos encargarnos de todo o traballo

Sen compromiso. Cóntanos o teu caso e porémonos en contacto contigo para realizar un diagnóstico personalizado e analizar cal destes incentivos adáptase mellor ás túas necesidades de financiamento.