Ficha de ayuda

Inicio / Buscar ayudas / Ficha de ayuda
Logo

VIGOCREA - AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS 2022 DO CONCELLO DE VIGO

Ayudas para Emprendimiento
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA Pontevedra 05-08-2022

Apoyo a la creación de empresas a través de la subvención de sus gastos iniciales.

Objeto

Colaborar dunha forma activa na xeración de emprego no municipio apoiando a posta en marcha de novos proxectos empresariais e contribuír na dinamización da actividade empresarial e do emprego que padece a crise económica xerada polo COVID-19 e do actual contexto internacional.

Beneficiarios

Persoas físicas (autónomos/as) e empresas privadas, independentemente da súa forma xurídica, comunidades de bens, sociedades civís, sociedades cooperativas, sociedades laborais e persoas emprendedoras que causen alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional, que iniciasen a súa actividade empresarial no municipio de Vigo entre o 1/04/2021 e o 31/03/2022 (entendendo por inicio de actividade a alta no I.A.E.) sempre que o que o/a promotor/a estea en situación de desemprego na data de inicio da actividade empresarial. No caso de varias persoas promotoras como mínimo o 50% do capital social da empresa será de titularidade de persoas que previamente estivesen en situación de desemprego.

Actividades financiadas

Creación de empresas no ámbito do Concello de Vigo.

Conceptos de gastos

a) Gastos de constitución e apertura:
a1. Honorarios e gastos de proxectos técnicos
a2. Honorarios do Rexistro Mercantil
a3. Honorarios de notarí­as
b) Existencias iniciais de mercadorías: adquisición de primeiras compras de mercadorí­as, de materias primas e doutros consumibles utilizados no proceso de produción ou servizo, así­ como a subscrición a revistas e libros profesionais.
c) Gastos de alugueiro:
c1. Inmobles e locais
c2. Vehículo industrial
c3. Aplicacións e equipos informáticos e outros equipos audiovisuais
d) Primas de seguros: contratación de seguros directamente relacionados coa actividade empresarial (seguro do local, de responsabilidade civil e, como máximo, dun vehículo, só no caso de que sexa imprescindible para o desenvolvemento da actividade).
e) Gastos da actividade:
e1. Hosting e servizos web
e2. Papelaría e material de oficina
e3. Asesorí­a
e4. Formación e cursos recibidos (sempre que sexa imprescindible na actividade a desenvolver)
e5. Gastos de difusión da actividade empresarial
f) Dereitos de propiedade industrial:
f1. Patentes
f2. Modelos de utilidade
f3. Deseño industrial
f4. Marcas de produtos ou servizos
f5. Nomes comerciais
f6. Dominio en Internet

Tipo e intensidad de las ayudas

 • Subvención a fondo perdido

50% hasta 3.000EUR

Características

 • Fecha de publicación: 07-06-2022
 • Apertura de solicitudes: 09-06-2022
 • Cierre de solicitudes: 05-08-2022
 • cerrada
 • Régimen de solicitudes:
 • Concurrencia COMPETITIVA
 • Participación en modalidad:
 • Individual
 • Presupuesto total: 335.000,00 €

Normativa

 • Bases/Convocatoria:
 • BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DAS AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS 2022

Organismo financiador

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

¿No encuentras la financiación que necesitas?

Contacta con nosotros y cuentanos cuál es tu proyecto.